#api

Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 17/09 giảm 6.1 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 1.748 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm nhẹ 0.432 triệu thùng và tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 2.72 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #nhienlieuchungcat #xang #api

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm mạnh 5.437 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing cũng giảm 1.345 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 2.761 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 2.888 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 2.882 triệu thùng trong tuần 03/09. Tồn kho tại cụm kho Cushing tăng 1.794 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 6.414 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 3.748 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #cushing #api

Theo báo cáo độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 27/08 đã giảm 4.045 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing tăng 2.128 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng cũng tăng mạnh 2.711 triệu thùng nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất lại giảm 1.961 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #my

Theo báo cáo thống kê dầu khí độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 20/08 giảm 1.622 triệu thùng. Tồn kho tại Cushing, Oklahoma giảm nhẹ 0.485 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 0.985 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 0.245 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #cushing #api

Theo báo cáo Thống kê dầu khí của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1.163 triệu thùng trong tuần 13/08. Tồn kho dầu thô tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 1.735 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 1.198 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng nhẹ 0.502 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo Thống kê dầu khí của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 0.816 triệu thùng trong tuần 06/08. Tồn kho dầu thô tại cụm kho Cushing, Oklahoma cũng giảm nhẹ 0.413 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 1.114 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 0.673 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm nhẹ 0.879 triệu thùng trong tuần 30/07 nhưng tồn kho tại cụm kho Cushing lại tăng 0.659 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 5.751 triệu thùng và tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 0.717 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #cushing

Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 4.728 triệu thùng trong tuần 23/07. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm nhẹ 0.126 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 6.226 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1.882 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #my

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 16/07 bất ngờ tăng nhẹ 0.806 triệu thùng sau nhiều tuần giảm liên tiếp trước đó. Tồn kho dầu tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm mạnh 3.567 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng tăng mạnh 3.307 triệu thùng nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất lại giảm 1.225 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 4.079 triệu thùng trong tuần 09/07 với tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 1.585 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 1.545 triệu thùng nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất lại tăng 3.699 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #my

Theo báo cáo Thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 02/07 giảm 7.983 triệu thùng nhưng tồn kho tại cụm kho Cushing tăng 0.152 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 2.736 triệu thùng nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.086 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #cushing #api

Theo báo cáo Thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm mạnh 8.153 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/06. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 1.318 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 2.418 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng chất tăng 0.428 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo Thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 7.199 triệu thùng trong tuần 18/06. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 2.55 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng được báo cáo tăng 0.959 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 0.992 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #cushing #api

Theo báo cáo thống kê dầu khí độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho tuần 11/06, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm mạnh 8.537 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing giảm 1.526 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng lại tăng 2.852 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.956 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #cushing #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo Thống kê Dầu khí độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 2.108 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 04/06. Tồn kho tại cụm kho Cushing giảm nhẹ 0.42 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 2.405 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 3.752 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho số liệu tồn kho dầu khí của Mỹ trong tuần 28/05:

- Tồn kho dầu thô thương mại giảm mạnh 5.360 triệu thùng.

- Tồn kho dầu thô tại cụm kho Cushing tăng 0.741 triệu thùng.

- Tồn kho xăng tăng 2.510 triệu thùng,

- Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.585 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Theo báo cáo thống kê dầu khí độc lập cho tuần 21/05 của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm nhẹ 0.439 triệu thùng. Tồn kho dầu tại cụm kho Cushing giảm 1.153 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 1.986 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm tới 5.137 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #sanphamlocdau #api #my

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng nhẹ 0.620 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14/05. Tồn kho tại cụm kho Cushing tăng 53,000 thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 2.837 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 2.581 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #sanphamlocdau #api

Theo báo cáo Thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 2.533 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 07/05.

Trong khi đó, tồn kho xăng tăng mạnh 5.64 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 0.872 triệu thùng trong cùng thời gian trên.

#nangluong #tonkho #dautho #sanphamlocdau #api

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast