#bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khi Baker Hughes, số lượng giàn khoan của Mỹ trong tuần 17/09 tăng thêm 9 giàn lên 512 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 10 giàn lên 411 giàn khoan.

- Số giàn khoan khí tự nhiên giảm 1 giàn xuống còn 100 giàn khoan.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes #dautho #khitunhien

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 10/09 tăng thêm 6 giàn lên 503 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu thô tăng thêm 7 giàn lên 401 giàn khoan.

- Số giàn khoan khí tự nhiên giảm 1 giàn xuống còn 101 giàn khoan.

#nangluong #dautho #khitunhien #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 28/08 tăng thêm 5 giàn lên 508 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 5 giàn lên 410 giàn đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên giữ nguyên ở mức 97 giàn khoan.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 20/08 tăng thêm 3 giàn lên 503 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 8 giàn lên 405 giàn đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên giảm 5 giàn xuống còn 97 giàn đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #dautho #khitunhien #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 13/08 tăng thêm 9 giàn lên 500 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 10 giàn lên 397 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên giảm 1 giàn xuống còn 101 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes #dautho #khitunhien

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ tăng thêm 3 giàn lên 491 giàn khoan đang hoạt động. Trong số đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 2 giàn lên 387 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên không đổi ở mức 103 giàn khoan.

- Số giàn khoan hỗn hợp tăng thêm 1 giàn lên 1 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ giảm 3 giàn xuống còn 488 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số lượng giàn khoan dầu giảm 2 giàn xuống còn 385 giàn khoan đang hoạt động.

- Số lượng giàn khoan khí tự nhiên giảm 1 giàn xuống còn 103 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #dautho #bakerhughes

Theo hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 23/07 tăng thêm 7 giàn lên 491 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 7 giàn lên 387 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí gas giữ nguyên ở mức 104 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan  #bakerhughes #dautho #khitunhien

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 16/07 tăng thêm 5 giàn lên 484 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 2 giàn lên 380 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên tăng thêm 3 giàn lên 104 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes #dautho #khitunhien

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ tăng thêm 4 giàn trong tuần 09/07 lên 479 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 2 giàn lên 378 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí gas tăng thêm 2 giàn lên 101 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #dautho #khitunhien #bakerhughes

Theo hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 02/07 tăng thêm 5 giàn lên 475 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó: 

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 4 giàn lên 376 giàn khoan.

- Số giàn khoan khí tự nhiên tăng thêm 1 giàn lên 99 giàn khoan.

#nangluong #dautho #khitunhien #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 25/06 không thay đổi ở mức 470 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu giảm 1 giàn xuống còn 372 giàn khoan.

- Số giàn khoan khí gas tự nhiên tăng 1 giàn lên 98 giàn khoan.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan đang hoạt động của Mỹ tăng thêm 9 giàn lên 470 giàn khoan. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 8 giàn lên 373 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí gas tăng thêm 1 giàn lên 97 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #dautho #khitunhien #giankhoan #bakerhughes #my

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 11/06 đã tăng thêm 5 giàn. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 6 giàn lên 365 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí gas giảm 1 giàn xuống còn 96 giàn khoan đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 04/06 giảm 1 giàn xuống còn 456 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu không đổi ở mức 359 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí gas giảm 1 giàn xuống còn 97 giàn đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 28/05 tăng thêm 2 giàn lên 457 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 3 giàn lên 359 giàn khoan.

- Số giàn khoan khí gas giảm 1 giàn xuống còn 98 giàn khoan.

#nangluong #giankhoan #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ tiếp tục tăng 2 giàn lên 455 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 4 giàn lên 356 giàn khoan.

- Số giàn khoan khí gas giảm 1 giàn xuống còn 99 giàn khoan.

- Số giàn khoan hỗn hợp giảm 1 giàn.

#nangluong #giankhoan #us #bakerhughes

Theo số liệu từ hãng tư vấn Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 07/05 tăng thêm 8 giàn lên mức 448 giàn khoan đang hoạt động.

Trong đó, số giàn khoan dầu tăng thêm 2 giàn lên 344 giàn còn số giàn khoan khí gas tăng 7 giàn lên 103 giàn nhưng số giàn khoan hỗn hợp giảm 1 giàn xuống chỉ còn 1 giàn đang hoạt động.

#nangluong #giankhoan #dautho #khigas #my #bakerhughes

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast