#nhienlieuchungcat
Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 17/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 3.481 triệu thùng xuống còn 413.964 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 3.474 triệu thùng lên mức 221.616 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 2.554 triệu thùng xuống còn 129.343 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 17/09 giảm 6.1 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 1.748 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm nhẹ 0.432 triệu thùng và tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 2.72 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #nhienlieuchungcat #xang #api

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 10/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 6.422 triệu thùng xuống còn 417.445 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 1.857 triệu thùng xuống còn 218.142 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.689 triệu thùng xuống còn 131.897 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm mạnh 5.437 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing cũng giảm 1.345 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 2.761 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 2.888 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 03/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 1.528 triệu thùng xuống còn 423.867 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 7.215 triệu thùng xuống còn 219.999 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 3.141 triệu thùng xuống còn 133.586 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 2.882 triệu thùng trong tuần 03/09. Tồn kho tại cụm kho Cushing tăng 1.794 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 6.414 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 3.748 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #cushing #api

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 27/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 7.169 triệu thùng xuống còn 425.395 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 1.290 triệu thùng lên mức 227.214 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.732 triệu thùng xuống còn 136.727 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 27/08 đã giảm 4.045 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing tăng 2.128 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng cũng tăng mạnh 2.711 triệu thùng nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất lại giảm 1.961 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #my

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 20/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 2.980 triệu thùng xuống còn 432.564 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 2.241 triệu thùng xuống còn 225.924 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 0.645 triệu thùng lên mức 138.459 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo thống kê dầu khí độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 20/08 giảm 1.622 triệu thùng. Tồn kho tại Cushing, Oklahoma giảm nhẹ 0.485 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 0.985 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 0.245 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #cushing #api

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 13/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 3.233 triệu thùng xuống còn 435.544 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 0.696 triệu thùng lên mức 228.165 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 2.697 triệu thùng xuống còn 137.814 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Thống kê dầu khí của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1.163 triệu thùng trong tuần 13/08. Tồn kho dầu thô tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 1.735 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 1.198 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng nhẹ 0.502 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 06/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 0.448 triệu thùng xuống còn 438.777 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 1.401 triệu thùng xuống còn 227.469 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 1.767 triệu thùng lên mức 140.511 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Thống kê dầu khí của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 0.816 triệu thùng trong tuần 06/08. Tồn kho dầu thô tại cụm kho Cushing, Oklahoma cũng giảm nhẹ 0.413 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 1.114 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 0.673 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 30/07/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại tăng 3.627 triệu thùng lên mức 439.225 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 5.291 triệu thùng xuống còn 228.87 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 0.832 triệu thùng lên mức 138.744 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm nhẹ 0.879 triệu thùng trong tuần 30/07 nhưng tồn kho tại cụm kho Cushing lại tăng 0.659 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 5.751 triệu thùng và tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 0.717 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #cushing

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 23/07/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 4.089 triệu thùng xuống còn 435.598 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 2.253 triệu thùng xuống còn 234.161 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 3.088 triệu thùng xuống còn 137.912 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 4.728 triệu thùng trong tuần 23/07. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm nhẹ 0.126 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 6.226 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1.882 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #my

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 16/07/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại tăng 2.107 triệu thùng lên mức 439.687 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 0.121 triệu thùng xuống còn 236.414 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.349 triệu thùng xuống còn 141 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 16/07 bất ngờ tăng nhẹ 0.806 triệu thùng sau nhiều tuần giảm liên tiếp trước đó. Tồn kho dầu tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm mạnh 3.567 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng tăng mạnh 3.307 triệu thùng nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất lại giảm 1.225 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast