Điều khoản và điều kiện

1. Khái niệm và Phạm vi áp dụng

1.1. Nền tảng Dịch vụ thông tin (từ đây sẽ được viết tắt là Nền tảng) được nhắc đến trong tài liệu này bao gồm website www.tintuchanghoa.com cùng tất cả các trang mạng xã hội bao gồm (nhưng không giới hạn) Facebook Fanpage, Facebook Group, kênh Youtube, kênh Telegram… của Tin tức Hàng hóa (từ đây sẽ được viết tắt là TTHH).

1.2. Nội dung là tất cả các thông tin dưới hình thức văn bản, hình ảnh, bảng biểu, video, audio hay bất kỳ hình thức nào khác, được hiển thị trên Nền tảng của TTHH.

1.3. Người dùng là tất cả các cá nhân, tổ chức truy cập (có đăng ký hoặc không đăng ký), theo dõi, đăng ký tài khoản (gọi chung là sử dụng) trên Nền tảng.

1.4. Các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này được áp dụng đối với tất cả các Nội dung và Người dùng trên Nền tảng.

1.5. Trong trường hợp Người dùng là tổ chức, các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này được áp dụng đối với tất cả các thành viên của tổ chức đó.

1.6. Bằng việc tiếp tục sử dụng nền tảng, người dùng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này.

2. Nội dung và sử dụng Nội dung

2.1. Nội dung được hiển thị trên hệ thống Dịch vụ thông tin của TTHH được TTHH biên tập dựa trên cơ sở thông tin đã được công khai và từ nội dung của các nguồn tin khác được đánh giá là đáng tin cậy. Dù TTHH sẽ thực hiện tất cả biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác của Nội dung, TTHH hay bất kỳ nhân viên, quản lý nào của TTHH sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về Nội dung và độ chính xác của Nội dung được hiển thị trên Nền tảng.

2.2. Người dùng được phép sử dụng Nội dung, sao chép, tải về, in ấn và lưu trữ Nội dung với mục đích sử dụng cá nhân.

2.3. Trừ trường hợp Người dùng nắm bản quyền hoặc sử hữu Nội dung, Người dùng không được phép:

• Đăng tải, chia sẻ lại Nội dung mà không ghi rõ nguồn thông tin từ TTHH.

• Biên tập, thay đổi hay diễn giải lại Nội dung.

• Bán, cho thuê, thu phí bản quyền Nội dung.

2.4. Người dùng tự chịu trách nhiệm khi chia sẻ các Nội dung bị biên tập, diễn giải khiến ý nghĩa sai lệch so với Nội dung gốc được hiển thị trên Nền tảng.

3. Nhận thức của Người dùng

Khi sử dụng Nền tảng, Người dung xác nhận mình đã hiểu rõ và đồng ý với các nội dung sau:

3.1. Hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro lớn, trong đó có rủi ro thua lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, cũng như những rủi ro khác có thể phát sinh trong quá trình đầu tư tài chính.

3.2. Nội dung được hiển thị trên Nền tảng được sử dụng với mục đích tham khảo và/hoặc giáo dục. Chúng không phải là, dưới bất kỳ hình thức nào, các khuyến nghị đầu tư, mua, bán, nắm giữ bất kỳ loại tài sản tài chính nào.

3.3. TTHH hay bất kỳ nhân viên, quản lý nào của TTHH sẽ không chịu trách nhiệm, dưới bất kỳ hình thức nào, về những thiệt hại, dưới bất kỳ hình thức nào, từ quyết định đầu tư mà Người dùng thực hiện dựa trên Nội dung hoặc một phần Nội dung được hiển thị trên Nền tảng.

4. Quyền của Tin tức Hàng hóa

Tin tức Hàng hóa bảo lưu các quyền:

4.1. Thay đổi, cập nhật Nội dung đã hiển thị trên Nền tảng khi nhận thấy cần thiết. Nội dung được chỉnh sửa sẽ được đánh dấu một cách rõ ràng và lịch sử chỉnh sửa sẽ được hiển thị đầy đủ.

4.2. Thay đổi, cập nhật các điều khoản, điều kiện trong tài liệu này khi nhận thấy cần thiết mà không phải báo trước. Người dùng sẽ được thông báo về những thay đổi khi chúng được thực hiện.